Privacy beleid

Privacy beleid

Privacyverklaring Lifestyle People en MySize App: Webpagina en Applicatie (app)

Laatste aanpassing: 31 juli 2019

Privacy staat in hoog aanzien bij Javaba als aanbieder van het platform Lifestyle people en de MySize App. Javaba zorgt er dan ook voor dat persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Daarbij werkt zij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Javaba streeft ernaar zo volledig en duidelijk mogelijk haar gebruikers te informeren over haar verwerkingen en nimmer zonder duidelijke – en in deze privacyverklaring beschreven – doeleinden informatie aan derden te verstrekken.

Doel van de gegevensverwerking

Javaba verwerkt gegevens van gebruikers en bezoekers van haar pagina om de Lifestyle people en MySize App-diensten aan te kunnen bieden. De gegevensverwerkingen maken de belangrijkste functionaliteiten van de MySize App mogelijk, waaronder het koppelen van uw lichaamsmaten aan het juiste product (zoals kledingstuk, schoenen, bijouterieën), de mogelijkheid van Javaba om met u in contact te treden, op vragen te reageren of om contact met gebruikers te onderhouden; het mogelijk te maken dat bij het plaatsen van een bestelling via de MySize App de aangesloten verkopers ((kleding)winkels, webshops en andere aangesloten aanbieders) het gewenste product in de juiste maat op kunnen sturen en contact kunnen onderhouden met de gebruiker over hun bestelling; het opbouwen van statistieken; het versturen van nieuwsbrieven, herinneringsmails en Bedankmails; het gebruikers toestaan foto’s toe te kunnen voegen aan hun account.

Voor verdere informatie over de doeleinden van verschillende categorieën verwerkingen, zie de

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Betrokken gegevens:

Voor het correct aan kunnen bieden van de Lifestyle People en MySize App verwerkt Javaba verschillende soorten gegevens.

Onder deze gegevens vallen: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer (contactgegevens van u als gebruiker) en lichaamsmaten van gebruikers en/of derden (waaronder vrienden en familieleden), automatisch verwerkte gegevens van gebruikers en bezoekers zoals die door hun computer of andere apparatuur worden verstrekt aan de systemen van Javaba (zoals IP- adres, informatie over gebruikte soft- en hardware en bezochte pagina’s), eventuele aanmelding van gebruikers voor ontvangst van de nieuwsbrief (met informatie over de Lifestyle People, MySize App en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba) en/of de Bedankmail (met informatie en aanbiedingen van onze partners), de gewenste frequentie die gebruikers hebben voor de ontvangst van herinneringsberichten voor het actualiseren van hun lichaamsmaten, en door de gebruikers zelf verstrekte foto’s. Verder zal, indien bezoekers of gebruikers van Lifestyle People en de MySize App het plaatsen van Google Analytics-cookies accepteren, informatie over het gebruikte systeem, het IP-adres en het surfgedrag, welke te volgen is via andere pagina’s die ook bij Google aangesloten zijn, worden verstrekt aan Google Inc.

Voor verdere informatie over betrokken gegevens bij verschillende categorieën verwerkingen, zie de

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens. Gegevensverstrekking aan derden

In beginsel verstrekt Javaba geen gegevens aan derden.

De uitzonderingen op bovenstaande regel zijn de verstrekking van contactgegevens en lichaamsmaten aan aangesloten verkopers tijdens het bestelproces, het verstrekken van anonieme, niet naar personen herleidbare statistieken aan aangesloten partners en de gegevensverstrekking aan Google Inc. in het kader van het gebruik van Google Analytics. Ook is het mogelijk dat wij gedwongen worden gegevens te verstrekken aan derden in het kader van een wettelijke plicht (zoals een ambtelijk bevel).

De uitzonderingen zijn te vinden in de Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Duur

Javaba slaat gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Voor verdere informatie over de duur van opslag bij verschillende categorieën verwerkingen, zie: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens.

Beveiliging van de (persoons)gegevens

Javaba neemt de nodige maatregelen ter bescherming van de verwerkte gegevens. Voor het registreren en beheren of inloggen met uw gebruikersaccount via de webpagina, maakt Javaba gebruik van versleutelde communicatie (SSL). Tevens zijn de databestanden van Lifestyle people en de MySize App slechts beperkt toegankelijk voor het technisch personeel van Javaba en worden deze beschermd met behulp van wachtwoorden die regelmatig aangepast dienen te worden.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord ter bescherming van hun eigen gebruikersaccount; zij dienen dit wachtwoord regelmatig aan te passen.

Locatie van de verwerkte gegevens

De gegevens verwerkt door Lifestyle People en de MySize App staan op systemen binnen datacentra in Nederland. De gegevens over het bezoekersgedrag zoals die verwerkt worden door Google Analytics, worden verstrekt aan Google Inc. die haar informatie verwerkt in systemen binnen de Verenigde Staten van Amerika. Google Inc. maakt hierbij gebruik van het ‘Safe Harbor’-programma (afspraken over grensoverschrijdende verwerking van gegevens).

Inzage, correctie en verzet

Een geregistreerd gebruiker van het platform Lifestyle People en de MySize App heeft de mogelijkheid bij Javaba op te vragen welke gegevens Javaba over deze gebruiker opgeslagen heeft. Indien uit deze gegevens blijkt dat er onjuiste, onvolledige of overmatige gegevens zijn opgenomen, kan betrokken gebruiker Javaba verzoeken deze gegevens aan te passen of verwijderen

Verzoeken van inzage, correctie of verzet dienen gebruikers van het platform Lifestyle people en de MySize App schriftelijk kenbaar te maken via dit adres: info@lifestylepeople.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Een privacybeleid is altijd onderhevig aan aanpassingen, omdat voortdurend veranderingen optreden ten aanzien van de mogelijkheden van het platform en de MySize App, alsmede binnen de behoeftes van de gebruikers en de aanbieder.

Ook deze privacyverklaring kan aangepast worden. Gebruikers dienen deze pagina dan ook regelmatig in de gaten te houden. Bij grote wijzigingen in dit privacybeleid zullen geregistreerde gebruikers per e-mail op de hoogte gesteld worden.

Bijlage: Uitgebreide bespreking verwerkingen per categorie gegevens

1.    Indeling van categorieën verwerkingen en welke kenmerken daarbij centraal staan

In deze beschrijving worden de verschillende categorieën van verwerkingen in detail beschreven.

     Per categorie verwerkingen is aangegeven welke gegevens hierbij betrokken zijn, wat de doeleinden van het type verwerking zijn, op wie de gegevens die verwerkt worden betrekking hebben, wie de (verwerkte) gegevens anders dan Javaba ontvangen (toegang krijgen tot de gegevens) en hoelang deze gegevens opgeslagen blijven.

Wij lichten de volgende categorieën verwerkingen uitgebreid toe inzake:

 • contactgegevens en lichaamsmaten van de gebruiker;
 • automatische gegevens;
 • MySize App-nieuwsbrief;
 • Lifestyle People– Nieuwsbrief
 • herinneringsmail;
 • Bedankmail;
 • Google Analytics;
 • foto’s.

2.    Contactgegevens en lichaamsmaten gebruiker

Tijdens de registratie is het voor de gebruiker nodig om naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, en telefoonnummer in te vullen.

     Om ervoor te zorgen dat door de MySize App de gebruiker automatisch bij bestelling via de MySize App het gewenste Product in de juiste maat kan verkrijgen bij elke aangesloten verkoper, is het eveneens nodig dat de gebruiker tijdens de registratie de MySize App voorziet van zijn of haar lichaamsmaten en de informatie over deze maten regelmatig vernieuwt.

Gegevens betrokken bij verwerking:

 • naam;
 • adres, woonplaats, postcode;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • lichaamsmaten.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

         Contactgegevens maken het mogelijk dat:

 • aangesloten verkopers bij een bestelling het bestelde product correct af kunnen leveren, en, waar nodig, contact op kunnen nemen met de gebruiker. Dit geldt uitsluitend in verband met het afhandelen van de bestelling;
 •  Javaba als aanbieder van het platform Lifestyle People en de MySize App contact met de gebruiker kan opnemen indien dit nodig is voor het beantwoorden van door de gebruiker gestelde vragen, of in verband met onderhoud van of technische problemen met de MySize App (dit kan per post, telefonisch of e-mail);
 • periodiek herinnerings- en systeemberichten per e-mail verzonden worden. Gebruikers kunnen de frequentie van herinneringsberichten instellen;
 • berichten (waaronder Bedankmails) met informatie en aanbiedingen van onze aangesloten partners <link partners> per e-mail toegezonden kunnen worden, indien gebruiker kenbaar heeft gemaakt deze berichten te willen ontvangen;
 • anonieme, niet naar individuele personen herleidbare statistieken over gebruikers (denk hierbij aan hoeveelheid gebruikers per regio, de (meest populaire) leeftijdscategorieën van de gebruikers, etc.) opgebouwd kunnen worden.
 • Optie: verjaardagsmails verzonden kunnen worden.

         Lichaamsmaten maken het mogelijk dat:

 • aangesloten verkopers bij bestelling via de MySize App de gebruiker het gewenste product in de juiste maat toe kunnen sturen;
  • er anonieme, niet naar individuele personen herleidbare statistieken over gebruikers (denk hierbij bijvoorbeeld aan gemiddelde maten van gebruikers binnen bepaalde leeftijdsgroepen) opgebouwd kunnen worden.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Geregistreerde gebruikers van het platform en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • De bij de Lifestyle People en  MySize App aangesloten verkopers op het moment van het plaatsen van een bestelling.
 • Javaba kan aan derden anonieme, niet naar individuele personen te herleiden statistische gegevens verstrekken welke ontsloten zijn op basis van de contactgegevens.

Duur opslag gegevens:

 • De verstrekte contactgegevens en lichaamsmaten worden opgeslagen zolang als de gebruiker geregistreerd is bij de MySize App.
 • Aangesloten verkopers slaan contactgegevens slechts op voor zolang als nodig is om de bestelling af te handelen.
 • Statistieken op basis van deze gegevens worden onbeperkt, maar in geanonimiseerde en niet naar individuele personen herleidbare vorm, opgeslagen.

3.    Automatische gegevens

Bij het bezoek aan onze pagina’s en gebruik van de MySize App worden automatisch bepaalde gegevens door de soft- en hardware van de gebruiker van het platform en de MySize App verstrekt aan de systemen van Javaba (zoals IP-adres, welke pagina’s bezocht zijn en informatie over gebruikte soft- en hardware). Een IP-adres kan met behulp van de internetprovider van de gebruiker gebruikt worden om te achterhalen wie de gebruiker van het systeem is. Ook de combinatie van (alle) automatische gegevens kan gebruikt worden om specifieke gebruikers en hun surfgedrag te identificeren.

     Javaba gebruikt echter uitsluitend deze gegevens om statistieken te verkrijgen en gebruikt deze gegevens niet actief om individuele gebruikers te identificeren of herleidbare profielen van gebruikers op te bouwen.

Gegevens betrokken bij verwerking:

         – Verschillende soorten automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adres in logbestanden,          informatie over gebruikte soft- en hardware.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Verzamelen van gegevens voor statistieken die behulpzaam zijn bij het optimaliseren en vermarkten van de MySize App-webpagina en de MySize App en het platform Lifestyle People

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle bezoekers en gebruikers van Lifestyle people en de MySize App-webpagina en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Bestanden op basis van automatische gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve in geanonimiseerde, niet naar individuele personen herleidbare vorm.

Duur opslag gegevens:

 • Logbestanden met IP-adressen en meta-data (zoals gebruikte soft- en hardware) worden eens per jaar verwijderd.
 • Statistieken op basis van deze gegevens worden onbeperkt opgeslagen, maar in een geanonimiseerde en niet naar individuele personen herleidbare vorm.

4.    Lifestyle People / MySize App-nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief houden wij de gebruikers van de diensten regelmatig op te hoogte van nieuwe ontwikkelingen van de MySize App en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba en haar partners die deelnemen op het platform Lifestyel People. Voorafgaande toestemming zal worden gevraagd en bij elke verzending is aangegeven hoe de gebruiker zich af kan melden voor onze nieuwsbrief.

Gegevens betrokken bij verwerking:

 • Het bij registratie opgegeven e-mailadres van gebruiker wordt in abonneebestand opgenomen indien hier toestemming voor gegeven is.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Informeren van geregistreerde gebruikers over ontwikkelingen van de MySize App en overige producten, diensten en aanbiedingen van Javaba.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle geregistreerde gebruikers van Lifestyel People en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Het abonneebestand van onze nieuwsbrief zal niet worden verstrekt aan derden.

Duur opslag gegevens:

 • Bij afmelding zal de gebruiker direct uit het bestand van onze nieuwsbrief verwijderd worden.

5.    Herinneringsberichten

Regelmatig ontvangen gebruikers van de MySize App herinneringsberichten met een verzoek hun lichaamsmaten opnieuw na te meten. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de MySize App de gebruiker blijft helpen om passende producten te bestellen via aangesloten verkopers. De gebruiker kan zelf opgeven hoe regelmatig hij/zij deze berichten wenst te ontvangen.

Standaard staat de herinnering ingesteld op 4 maanden, deze altijd te wijzigen naar 1, 2,  3 of 4 maanden.

Langer dan 5 maanden niet actualiseren van de lichaamsmaten kan resulteren in het (gedeeltelijk) uitsluiten van het gebruik van de MySize App,op beëindiging van het recht op gebruik en verwijdering van het MySize App account van de gebruiker.

Betrokken gegevens:

 • Datum van laatste wijziging van gegevens.
 • Gewenste frequentie van ontvangst nieuwsbrief (1, 2, 3 of 4 maanden).

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het actueel houden van de database van Lifestyle People en de database met lichaamsmaten om de correcte werking van de MySize App te garanderen.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle geregistreerde gebruikers van Lifestyle People en de MySize App.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens over de gebruikers worden niet aan derden verstrekt.

Duur opslag gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens worden opgeslagen voor zolang de gebruiker geregistreerd is.

6.    Bedankmail

Gebruikers van de MySize App die aangemeld zijn voor de ontvangst van de Bedankmail ontvangen direct na het verstrekken van hun actuele lichaamsmaten een Bedankmail. De Bedankmail kan kleine beloningen bevatten in de vorm van acties, aanbiedingen, informatie, kortingen en coupons van partners vindbaar op www.lifestylepeople.nl. Bij elke Bedankmail is aangegeven hoe de gebruiker zich af kan melden voor ontvangst hiervan.

Betrokken gegevens:

 • Opname e-mailadres in abonneebestand voor de ontvangst van de Bedankmail.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Ontvangst van de Bedankmail door geregistreerde gebruikers met acties, aanbiedingen, kortingen en coupons van partners vindbaar op www.lifestylepeople.nl

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle geregistreerde gebruikers van de MySize App die aan hebben gegeven de Bedankmail te willen ontvangen.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Het abonneebestand voor de ontvangst van de Bedankmail zal niet worden verstrekt aan derden.

Duur opslag gegevens:

 • Bij afmelding door een gebruiker wordt deze direct uit het bestand voor ontvangst van de Bedankmail verwijderd.

7.    Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de Lifestyle People en MySize App-webpagina en informatie te krijgen over het gebruik van ‘Ad-Words’ in de Google-zoekmachine, maken wij gebruik van de ‘Google Analytics’- dienst van Google.

Betrokken gegevens:

 • Google Analytics maakt gebruik van cookies die gebruikers over meerdere pagina’s kunnen volgen; zodoende verkrijgt Google inzicht in het surfgedrag van gebruikers die pagina’s bezoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van Google Analytics.
 • Ook verkrijgt Google inzicht in het IP-adres van gebruikers.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het Javaba mogelijk te maken inzicht te krijgen in het gebruik van onze webpagina en kennis te verwerven met betrekking tot het succes van haar ‘Ad-Words’-reclamecampagnes in de Google- zoekmachine.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Alle bezoekers van Lifestyle People en de MySize App die het plaatsen van cookies accepteren.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

 • Google ontvangt gegevens ten aanzien van het surfgedrag, meta-data en het IP-adres van bezoekers. Lifestyle People en MySize App heeft geen invloed op verwerkingen die gedaan worden door Google. De gegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten van Amerika; Google is aangesloten bij het ‘Safe Harbor’-programma (bepaalde afspraken over grensoverschrijdende informatie). Google kan gedwongen worden op grond van wettelijke verplichtingen de door haar verwerkte informatie aan derden over te dragen.

Duur opslag gegevens:

 • Wij hebben geen invloed op de opslag van de gegevens – en de duur hiervan – noch op de specifieke verwerkingen van gegevens aan de zijde van Google. Voor deze informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).

8.    Foto’s

Het is voor gebruikers mogelijk foto’s toe te voegen aan hun account. Deze foto’s worden enkel weergegeven op het profiel van de gebruiker, en niet getoond buiten de MySize App. Foto’s zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat uit een foto informatie af te leiden is ten aanzien van het ras/etniciteit van de gebruiker. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken wij de foto’s enkel met expliciete toestemming van de gebruiker. De aangesloten partijen die hun dienstverlening aanbieden en foto’s kunnen toevoegen zijn zichtbaar in het openbaar en dragen de volledige verantwoordelijkheid of zij rechtens deze afbeeldingen mogen gebruiken

Betrokken gegevens:

 • Door gebruikers verstrekte foto’s.

De doeleinden van de gegevensverwerking:

 • Het gebruikers mogelijk te maken foto’s toe te voegen aan hun MySize App account.

Betrokkenen waarvan gegevens verwerkt worden:

 • Geregistreerde gebruikers van de MySize App die zelf een foto toevoegen aan hun gebruikersaccount, na hier expliciet toestemming voor gegeven te hebben.

Ontvangers van de verwerkte gegevens:

– De door gebruikers geplaatste foto’s worden niet aan derden verstrekt.

Duur opslag gegevens:

 • De bij deze verwerking betrokken gegevens worden opgeslagen voor zolang de gebruiker geregistreerd is tot het moment dat deze handmatig door de gebruiker verwijderd is.