Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

EINDGEBRUIKERSVOORWAARDEN Lifestyle People en MYSIZE APP

In deze (eind)gebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder Javaba als aanbieder van Lifestyle People en de MySize App een overeenkomst aangaat met (eind)gebruikers voor het gebruik van de MySize App (hierna: de ‘Gebruiksvoorwaarden’). De (eind)gebruiker van Lifestyle People en de MySize App (hierna: de ‘Gebruiker’) dient deze overeenkomst door te nemen en te accepteren, alvorens gebruik te mogen maken van het platform Lifestyle People en de MySize App.

Indien er vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Javaba, Het Var 47, 8939BJ Leeuwarden.

1. Toepasselijkheid
1.1.Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform Lifestyle People en de MySize App en bijbehorende webpagina, software en aanverwante diensten (waaronder nieuwsbrieven). Direct na voltooiing van het registratieproces maken deze voorwaarden integraal deel uit van de tot stand gekomen overeenkomst tussen Javaba en Gebruiker.

1.2.In onze Privacyverklaring www.lifestylepeople.nl beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens verwerken binnen Lifestyle People en de MySize App en de bijbehorende website. Om het registratieproces van het platform Lifestyle People alsmede de MySize App af te kunnen ronden, dient de gebruiker kennis te nemen van de Privacyverklaring Lifestyle People / MySize App en toestemming te geven voor de verwerking van betrokken persoonsgegevens.

1.3.Onderdelen van de dienstverlening in het kader van de Lifestyle People en MySize App kunnen acceptatie van aanvullende voorwaarden vereisen, zoals aanvullende voorwaarden voor deelname aan (promotionele) acties of voor het gebruik van applicatie marktplaatsen zoals Apple’s AppStore en Google Play.

1.4.Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op onderdelen bestaande uit ‘Open Source’-software vervat in Lifestyle People en de MySize App.

1.5.Het is Javaba te allen tijde toegestaan de voorwaarden aan te passen waaronder zij het platform Lifestyle People en de MySize App aanbiedt. Nieuwe voorwaarden worden mogelijk bij een update van de software aangeboden, en dienen geaccepteerd te worden indien men gebruik wenst te blijven maken van de nieuwste versie van de Lifestyle People / MySize App.

2. Licentie
2.1.Javaba verleent na het volledig doorlopen van het registratieproces de Gebruiker een niet- exclusief, niet-(sub)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht van gebruik op Lifestyle People en de MySize App.


2.2.Deze licentie is enkel van toepassing voor het apparaat waarop de MySize App is gedownload en geïnstalleerd.

3. Beperkingen
3.1.Het is de Gebruiker niet toegestaan Lifestyle People en de MySize App aan derden te verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

3.2.Het is Gebruiker verboden de software, de webpagina, geschriften en documentatie behorende bij Lifestyle People en de MySize App aan te passen. Het is bijvoorbeeld verboden om aanduidingen waarin Javaba als rechthebbende genoemd wordt op bijbehorende intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Lifestyle People en de MySize App – en bijbehorende werken – geheel of gedeeltelijk te verwijderen of veranderen.

Het is tevens verboden de software te ‘reverse engineeren’ of dit door een derde te laten doen. Dit alles geldt, tenzij het op grond van een dwingende rechtelijke bepaling is toegestaan.

4. Verplichting lichaamsmaten regelmatig te actualiseren
4.1.De Gebruiker dient minimaal eens in de 4 maanden de opgegeven lichaamsmaten te actualiseren.


4.2.Indien Gebruiker meer dan 5 maanden niet actualiseert, mag Javaba de eindgebruikersvoorwaarden MySize App-account van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk maken tot deze geactualiseerd is, of deze Gebruiksovereenkomst beëindigen. Voor de toegang tot de MySize App-account van de Gebruiker te weigeren of over te gaan tot beëindiging zal Javaba de Gebruiker een waarschuwing sturen, met daarin vermeldt een periode, waarbinnen het nog mogelijk is de gegevens te actualiseren.

5. App marktplaatsen (Apple’s App Store en Google Play)
5.1.Bij het gebruik van Apple’s App Store en Google Play gelden aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze App marktplaatsen. Indien Gebruiker de MySize App wenst te downloaden via voorgenoemde App marktplaatsen, dient Gebruiker kennis te nemen van en akkoord te gaan met de daarvoor geldende eindgebruikersvoorwaarden en privacyverklaringen. De verhouding tussen de Gebruiker en Javaba wordt echter volledig beheerst door de hier aangeboden Gebruiksvoorwaarden.

6. Reservekopie
6.1.Het is Gebruiker toegestaan een reservekopie van de software van de App te maken als onderdeel van een backup van het gehele systeem waarop de MySize App staat. Voor het maken van een individuele kopie van uitsluitend de MySize App bestaat geen noodzaak, aangezien voor de duur dat de dienst aangeboden is de software beschikbaar zal zijn via Apple’s AppStore en Google Play.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1.Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op het platform Lifestyle People en de MySize App, bijbehorende webpagina, nieuwsbrieven en documentatie berusten exclusief bij Javaba, dan wel haar licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt enkel een gebruikslicentie met de omvang zoals beschreven in artikel 2 en 3.

7.2.De intellectuele eigendomsrechten van ‘Open Source’-software vervat in de MySize App blijven eigendom van hun rechthebbenden en gebruiksrechten worden verleend op basis van de betrokken ‘Open Source’-licenties.

8. Minimale leeftijd gebruiker
8.1. Gebruiker verklaart bij acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden 16 jaar of ouder te zijn of, indien jonger dan 16 jaar, toestemming voor registratie en gebruik van het platform Lifestyle People en de MySize App te hebben verkregen van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

9.Toevoegen foto’s

9.1.De Gebruiker garandeert bij het toevoegen van een foto binnen het platform Lifestyle People en de MySize App dat hij/zij zelf auteursrechthebbende is of toestemming van de auteursrechthebbende te hebben verkregen om de foto te mogen gebruiken binnen de MySize App en de hierbij benodigde (sub)licentie uit artikel 9.2 te kunnen verlenen.

9.2.De Gebruiker verleent bij het toevoegen van een foto binnen Lifestyle People en de MySize App een niet- exclusieve en wereldwijde licentie aan Javaba voor het gebruik van deze foto voor de duur dat de Gebruiker geregistreerd is.

9.3.De Gebruiker garandeert zelf de geportretteerde op toegevoegde foto’s te zijn en geen aanspraak te maken op dit portretrecht. Bij toegevoegde foto’s van derden, zoals vrienden of familie, garandeert de Gebruiker van geportretteerden toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van hun portretten binnen Lifestyle People en de MySize App.

9.4.Gebruiker vrijwaart Javaba tegen alle aanspraken van derden wegens schending van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder auteursrecht en het portretrecht. Dit geldt zonder enige beperking van de overige aansprakelijkheidsuitsluitingen opgenomen in artikel 10.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

10.1.  Javaba is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van het platform Lifestyle People en de MySize App.

10.2.  Hoewel de redactie van Lifestyle People en de MySize App uiteraard zijn best doet de kwaliteit van de App te waarborgen, is Javaba niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie verstrekt via Lifestyle people en de MySize App, de bijbehorende website of daarbij betrokken diensten zoals de nieuwsbrieven. Mocht de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie tegenkomen, stelt Javaba het op prijs indien hiervan melding gemaakt wordt op info@lifestylepeople.nl .

10.3. Ondanks de grote zorg die Javaba besteedt om de door de Gebruiker verstrekte informatie te koppelen aan een kledingstuk, schoenen, bijouterieën of overige producten aangeboden via Lifestyle People en de MySize App in de juiste maat op basis van maattabellen in haar database, kan Javaba niet garanderen dat producten altijd in de juiste maat verstrekt zal worden. Javaba is afhankelijk van door derden verstrekte maattabellen en consistentie in het productieproces. Indien een product niet past, dient de Gebruiker dit binnen de bedenktijd terug te sturen aan de verkoper. Javaba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerd geleverde of niet passende producten.

10.4.Hoewel Javaba haar best doet haar diensten te allen tijde aan te bieden, kan zij niet garanderen dat die diensten zonder onderbrekingen, gebreken of fouten beschikbaar zullen zijn. Javaba heeft te allen tijde het recht zonder enige aankondiging de diensten tijdelijk of geheel te staken. Javaba is niet aansprakelijk voor enige schade door het niet (volledig) beschikbaar zijn van één of meer van haar diensten.

10.5.De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie, gebruik en onderhoud van het platform lifestyle People en de MySize App en doet dit voor eigen risico en rekening, waaronder inbegrepen de kosten van gebruik van (mobiele) netwerken.

10.6. Gebruiker vrijwaart Javaba voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van Lifestyle People en de MySize App.

10.7. Alle beperkingen van aansprakelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing indien de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Javaba.

11. Updates

11.1. Indien updates voor de MySize App beschikbaar gesteld worden, worden deze aangeboden via Apple’s AppStore of Google Play.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1.  Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden komt automatisch te vervallen een maand nadat Javaba te kennen heeft gegeven dat deze versie vervalt. Javaba mag deze beëindiging kenbaar maken per e-mail, webpagina of elke andere wijze die zij geschikt acht.

12.2.  Bij constateren van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker is Javaba gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

12.3.  Na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden – op welke grond dan ook – dient de Gebruiker alle software, documentatie en eventuele reservekopieën te verwijderen en ieder gebruik van de software en bijbehorende dienstverlening te staken. Javaba is na beëindiging gerechtigd het MySize App-account van de Gebruiker te verwijderen.

13. Overige bepalingen

13.1.  Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2.  Het is de Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

13.3.  Het is Javaba toegestaan haar rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, waaronder het beheer en de exploitatie van de MySize App en/of bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.

13.4.  Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.